top of page
Idesa

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Aanvaarding van de voorwaarden
De klant bevestigt kennis genomen te hebben van de algemene verkoopsvoorwaarden op het ogenblik van de bestelling et verklaart zich expliciet akkoord met de voorwaarden zonder enige tegenwerping.

2. Bestelling
IdeSa bevestigt de ontvangst van de bestelling van de klant via het email adres dat de klant opgeeft. De verkoop is pas volledig vanaf het moment van de bevestiging van het order. Aanvaarding van de definitieve prijs heeft tot gevolg dat de verkoopsovereenkomst definitief is en onderwerpt beide partijen aan de algemene verkoopsvoorwaarden. IdeSa behoudt zich het recht voor om elk order te annuleren voor een klant waarmee nog een gerechtelijk proces over een vorige bestelling hangende is. De informatie die de koper doorgeeft bij een bestelling is bindend : in het geval dat er een fout in de gegevens van de bestemmeling staat, kan de verkoper op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor het niet kunnen leveren van het product.


3. Levering
Na bevestiging van de bestelling, engageert IdeSa zich om de door de koper bestelde producten te leveren aan zijn transporteur binnen de 15 dagen. De transporteur engageert zich ten op zichte van IdeSa om de bestelling te leveren op het door de koper opgegeven adres. Volgende zaken worden beschouwd als force majeure en ontslaan de verkoper van zijn verplichting om te leveren : oorlog, rellen, brand, staking, ongevallen en bevoorradingsproblemen. De goederen worden steeds verstuurd op risico en gevaar van de bestemmeling. De koper heeft 48 uur de tijd om protest aan te tekenen bij de transporteur in geval van ontbrekende producten of beschadigde producten. De koper wordt aangeraden om de levering te controleren op het moment van de levering. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in verschillende zendingen verstuurd worden naar de koper. De koper betaalt in dit geval slechts 1 x leveringskosten. Een bestelling kan maar op 1 enkel adres geleverd worden. Indien nodig kan de klant beslissen om aparte bestellingen te plaatsen voor elk verschillend leveradres.


4. Prijs
De vermelde prijzen zijn in euros. De prijs op de productfiches is de prijs zonder tansportkosten. De prijs op de bevestiging van de bestelling is de definitieve prijs, inclusief alle taxen en BTW voor België en de landen van de CEE. De prijs omvat de producten, handlingkosten, verpakkings- en bewaarkosten, transportkosten en indienststelling. Tenzij anders vermeld, zijn de facturen van de verkoper betaalbaar in euros, contant en zonder korting, aan de vertegenwoordiger van IdeSa, of op de bankrekeningnummer van IdeSa : BE24-5230-8067-1238.

5. Betaling en invordering van facturen
Alle klachten in verband met facturen moeten binnen ten laatste 8 dagen na ontvangst van goederen aan de verkoper worden kenbaar gemaakt. Met laattijdige klachten wordt geen rekening gehouden. In geval van niet-betaling van elke factuur binnen de 15 dagen na versturing, is de koper verplicht om bovenop het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, moratoire interesten ten belope van 1,5% per maand te betalen, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag exclusief BTW, interesten en kosten met een minimum van 25€. In geval van gerechtelijke invordering van een factuur, zal de koper bovendien de kosten van de invordering betalen, alsook de kosten van advocaat en interne kosten indien die de forfaitaire kosten overstijgen. In geval van laattijdige betaling van een factuur door de koper, behoudt de verkoper het recht om de uitvoering van bijkomende bestellingen te schorsen tot het volledig verschuldigde bedrag betaald is.

6. Eigendomsrecht
De geleverde producten blijven eigendom van de verkoper tot het volledige bedrag van de bestelling betaald is, inbegrepen laattijdigheidsinteresten en eventuele schadeloosstelling. Bij niet-betaling van het volledige factuurbedrag door de koper, behoudt de verkoper het recht op de producten terug te nemen op kosten van de koper. Tot het volledige factuurbedrag voor de producten betaald is, kan de koper de producten niet verder verkopen, noch uitlenen zonder schriftelijke goedkeuring van de verkoper. De koper verbindt zich ertoe om de verkoper op de hoogte te brengen van beslaglegging door een derde op geleverde producten die nog niet betaald zijn die zich bevinden in een door de koper gehuurd pand.

7. Geschillen
Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel Hoofdstad8. Verantwoordelijkheden
IdeSa kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele aanpassingen aan producten door de fabrikanten. De verantwoordelijkheid van IdeSa zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden betwist om wille van kleine fouten of vergetelheden die zich toch zouden voordoen, ondanks alle genomen voorzorgen bij de voorstelling van de producten.9. Algemeen 
De ongeldigheid of het niet van toepassing zijn van een van de clausules van deze algemene voorwaarden kan niet aan de de geldigheid of ongeldigheid van de andere clausules raken. Eventueel engageren beide partijen zich om de ongeldige of niet van toepassing zijnde clausule te vervangen door een geldige clausule die het dichtst bij de ongeldige of niet van toepassing zijnde clausule komt vanuit economisch standpunt

 

In geval dat de verkoper zich op een bepaald moment niet kan beroepen op onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, kan dit niet geïnterpreteerd worden als een verzaking bij latere betwistingen. Alle communicatie of kennisgeving tussen de partijen zal gebeuren via aangetekende zending, fax, email met ontvangstbevestiging voor de verkoper, op zijn vestigingsplaats, voor de koper op zijn maatschappelijke zetel, of domicilie.

bottom of page